Archive for אוגוסט, 2012

 

אחר צהריים קריר

Read full article | No Comments

אחר צהריים קריר

מסביר

ומסדיר

גם יום מריר

אמצע היום

Read full article | No Comments

והנה הגענו לאמצע היום

לא יודע מה לחלום

שהיום יסתיים

או רק ינמנם

לא יודע אם אני אוהב

או שאני כואב.

נשמתי, מצולקת,

תמיד היא צודקת

קיסרים ושרים

Read full article | No Comments

קיסרים

ושרים

לעתים

חסרים

סנדלי פלסטיק

Read full article | No Comments

מפלסטיק

סנדלים

כל כך דלים

אבל מה-

ממש לא מתכלים

מאכלים

Read full article | No Comments

מאכלים

יכולים

לגרום

להחלים

שמיים כפולים

Read full article | No Comments

שמיים

כפולים

נטושים

חלולים

ברחת

Read full article | No Comments

ברחת,

לאן

ברחת

מן המוכן

ברחת,

ברכה,

מתוך עצמך.

צום ותענית

Read full article | No Comments

צום

ותענית

בנסיעה

במכונית

היום בו

Read full article | No Comments

היום בו אפסיק לכתוב

אי שם יפסיקו לחטוב

עצים

ויהיה זה קץ הקצים

מה התחזית

Read full article | No Comments

מה

התחזית

הרבה

טחבים וחזזית

וחזאית וחזאי

יחזו עד מתי