Archive for אוגוסט, 2014

 

תחושת החמצה

Read full article | No Comments

מי מפיצה

תחושת החמצה

זו נפשי הקצוצה

מה שרצתה

מה שקיוותה

לא מה שקיבלה

למרות שסבלה

כמעט וזכתה

אך  בסוף רק בכתה

תחושת החמצה

כמעט כמו השמצה

גם ביום

היא נצצה

וגם קצת

עיקצצה

תחושת החמצה

כמו הפצצה

כסא גלגלים

Read full article | No Comments

בכסא גלגלים

לאן אנחנו מובלים

מדוע אנו סובלים

מבלי להשלים

בכסא גלגלים

מה כבר מגלים

שאתה יותר נמוך

ומהליכה אתה חשוך

מדוע רובנו ניצלים

מכסא גלגלים

מדוע אנו לא מתרגלים

בכסא הגלגלים

החדק

Read full article | No Comments

הנה החדק

לחץ על ההדק

וכך נוצר סדר

של מי החדק של הפיל

שרבות יכול להכיל-

אין עליו,

אין על הפיל

את כוחו הוא מכפיל

מחפש צדק

עם חדק

ואיתו הוא מרגיש

שזהו נשק חדיש

חדק חדקים

כבירים,וודאי תסכים.

שעות נעלמות

Read full article | No Comments

שוב פוסעות

השעות

נחלמות

נעלמות

הנה היו

ואינן

חטף אותן

הזמן

ואותן לא ישיב

לאיש לא יקשיב

עכשיו הן שלו

של כל כולו

חומר למחשבה

Read full article | No Comments

זמן לחשוב

זמן לכאוב

זה לא טוב

הרבה לסחוב

ולעתים כשחושבים

לחזור אחורה מתאוים

לתקן

מה שאין

כל כך הרבה זמן למחשבה

כה קטנה היא התקווה

חומר למחשבה

אפילו אם היא עצובה

זמן קצת לעצמי

לחקור כאב פנימי

היסוס

Read full article | No Comments

לסוס

היה

היסוס

אם הוא סוס

או אם ג'מוס

ככה לא היה  בטוח

לא הצליח

גם לנוח

והג'מוס היה בטוח

שהוא ג'מוס

ולא סוס

מסקנה:

אם יש היסוס אתה סוס

ואם בטוח-ג'מוס

ערוץ

Read full article | No Comments

ערוץ

עריץ

מימיו

מריץ

מרטיבים חרבה

מרטיבים ערבה

אך

בכמות עלובה

ומול הערוץ-

המדבר

עויין ומוכר

ערוץ

חרוץ

לכל

הוא פרוץ

קשתות וחיצים

Read full article | No Comments

קשתות

שותתות

דם

חיציהן

בטיפות עדויים

ברעל משוחים

עם הסוף משוחחים

עוד מעט תימתחנה קשתות

בידיים קשות ללא עוויתות

עוד מעט יכו קשתים

ימחישו מהו צוק העיתים

ברד חיצים יפול

יכסה את הכל

ובפיוט-

יעלו האמיצים

יקטלו בשלל חיצים

הירושה

Read full article | No Comments

למי דרושה

ירושה

די קרושה

ירושה אדישה

תתקרבי בבקשה

ירושה

די גמישה

את הכל

מכחישה

מרגישה

נטושה

ירושה

ולשם מה

הפגישה

נכון,

ירושה

התוכי

Read full article | No Comments

תוכי

הקיא

גרגר

ענקי

שבלע בטעות

בשבילו גרגר זה מהות

והוא הקיא

עוד גרגרים

במקומות אחרים

הקאות

מעיקות

ונוצות

מתפוצצות

אלו-מאפייניו של התוכי

אבל הם לא עסקי